Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภาเทศบาล   
Responsive image
Responsive image
นายชิราวุฒิ นันต๊ะรัตน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
Responsive image
Responsive image
นางสาวคนึงนิตย์ พรมมินทร์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
Responsive image
Responsive image
นายจำรัส ทองคำ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
Responsive image
นายสมพบ มณีคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1
Responsive image
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1
Responsive image
นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1
Responsive image
นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 1
Responsive image
นางสมพินธุ์ กิติยศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2
Responsive image
นายยุทธพงศ์ ไวยะกา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2
Responsive image
นายสมาน พรมวิภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2
Responsive image
Responsive image
นายไพฑูรย์ สุวรรณทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เขต 2

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : paoordonchai@hotmail.com

paoordonchai.go.th