Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
มีเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมต่อกับทางจังหวัดเชียงราย เป็นถนนลาดยางมาตรฐานจำนวน 2 สายทางที่มีรถโดยสารรับจ้างวิ่งอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นเป็นถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างตำบลข้างเคียง และหมู่บ้านภายในตำบล จำนวน 5 สายทาง ทั้งนี้ถนนภายในหมู่บ้านหรือซอยภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประมาณ 70% ของพื้นที่ทั้งหมด อีก 30% ยังเป็นถนนลูกรัง ทั้งนี้ได้รวมทั้งหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลเส้นทางคมนาคม ก็ยังเป็นถนนลูกรัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรค่อนข้างจะลำบาก การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่
1.สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 48 ตู้

การไฟฟ้า
มีกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน กรณีครัวเรือนตั้งใหม่และพื้นที่ห่างไกลจากชุมชนได้ขอขยายเขตเพิ่มเติมอีกหลายครอบครัว

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ , ลำห้วย 17 แห่ง ได้แก่
1.แม่น้ำลาว
2.แม่น้ำกรณ์
3.ลำห้วยร่องขุ่น
4.ลำห้วยแม่มอญ
5.ลำเหมืองไผ่
6.ลำเหมืองเข้าเวียง
7.ลำห้วยปาขอ
8.ลำห้วยปู่แกง
9.ลำห้วยป่าเคราะห์
10.ลำห้วยนา
11.ลำห้วยตะเคียน
12.ลำห้วยปู
13.ลำห้วยสีสาง
14.ลำเหมืองป่าอ้อ
15.ลำเหมืองหลวง
16.ลำห้วยขี้ติ้ว
17.ลำห้วยโป่งผา

- บึง , หนองน้ำและอื่น ๆ 11 แห่ง ได้แก่
1.หนองปู่จันทร์
2.หนองบัวแซ
3.หนองแสะ
4.หนองหญ้าไซ
5.หนองคือเวียง
6.หนองบ้านก็อดยาว
7.หนองบัว
8.หนองน้ำหลง
9.หนองแสล๊ป
10.หนองกระทิง
11.หนองผักหนาม

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : paoordonchai@hotmail.com

paoordonchai.go.th