Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
ที่ตั้งของเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
ลักษณะที่ตั้ง
ตำบลป่าอ้อดอนชัยเป็นตำบลหนึ่งใน 15 ตำบล ของอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย มีระยะห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย จุดใกล้สุดประมาณ 7 กิโลเมตร และจุดไกลสุดประมาณ 22 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้- ทิศเหนือ ติดต่อตำบลรอบเวียง ตำบลสันทราย ตำบลท่าสาย จังหวัดเชียงราย 
- ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
- ทิศใต้ ติดต่อตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน ตำบลป่าก่อดำ และตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
- ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลแม่กรณ์ และตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
     สภาพพื้นที่ย่านกลางของตำบลเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ด้านทิศใต้เป็นเนินเขาสลับทุ่งโล่งติดกับเทือกเขาดอยปุย ทิศตะวันตกติดเทือกเขาดอยฮาง บริเวณที่ราบลุ่มย่านกลางของตำบลมีแม่น้ำแม่ลาว,น้ำแม่กรณ์ไหลผ่าน เป็นย่านที่ตั้งที่อยู่อาศัย และประกอบกสิกรรมที่สำคัญของตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ      
ทิศใต้ ติดกับ      
ทิศตะวันออก ติดกับ      
ทิศตะวันตก ติดกับ      
การเมืองการปกครอง
      ตำบลป่าอ้อดอนชัยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 21 หมู่บ้าน มีประชากร รวม 10,027 คน แยกเป็นชาย
4,894 คน หญิง 5,133 คน มีจำนวน 3,926 ครัวเรือน ดังรายละเอียดดังนี้
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน เพศชาย เพศหญิง รวม
1 บ้านร่องขุ่น 174 210 209 419
2 บ้านสันมะหลอด 150 189 212 401
3 บ้านริมลาว 247 326 336 662
4 บ้านป่าไผ่ 170 237 260 497
5 บ้านสันสลี 250 324 353 677
6 บ้านป่าก๊อ 232 251 238 489
7 บ้านหนองแสล๊บ 202 249 236 485
8 บ้านสันมะนะ 154 168 213 381
9 บ้านหนองหม้อ 338 413 412 825
10 บ้านป่าตึง 198 236 262 498
11 บ้านป่าอ้อ 153 161 171 332
12 บ้านสันทรายยาว 150 221 217 438
13 บ้านสันกลาง 128 158 192 350
14 บ้านปุยคำ 210 370 328 698
15 บ้านหล่ายลาว 180 223 234 457
16 บ้านห้วยทราย 211 269 267 536
17 บ้านดงเจริญ 156 175 193 368
18 บ้านป่าตึงงาม 162 142 175 317
19 บ้านหนองหม้อใหม่ 149 210 225 435
20 บ้านโพธิ์งาม 134 129 155 284
21 บ้านประตูล้อ 178 232 245 477
  รวม 3,926 4,894 5,133 10,027
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง


สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : paoordonchai@hotmail.com

paoordonchai.go.th