Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม
การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านริมลาว
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหม้อ 
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทรายยาว

- โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านริมลาว
2.โรงเรียนบ้านหนองหม้อ
3.โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย
4.โรงเรียนบ้านสันกลาง
5.โรงเรียนบ้านปุยคำ
6.โรงเรียนบ้านห้วยทราย

- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่
1.โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

- โรงเรียนอาชีวศึกษา 3 แห่ง ได้แก่
1.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
2.วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย
3.โรงเรียนวิรุณบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

- โรงเรียนศึกษาพิเศษ 1 แห่ง ได้แก่
1.โรงเรียนปัญญานุกูล

- สถาบันอุดมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่
1.วิทยาลัยเชียงราย

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด / สำนักสงฆ์ (ศาสนาพุทธ) 12 แห่ง ได้แก่
1.วัดร่องขุ่น 2.วัดศรีชุม 3.วัดป่าไผ่ 4.วัดศรีมงคล 5.วัดสันมะนะ
6.วัดหนองหม้อ 7.วัดป่าอ้อดอนชัย 8.วัดสันทรายน้อย 9.วัดปุยคำ 10.วัดห้วยทราย
11.วัดดงเทพนิมิต 12.วัดป่าตึง
- สถานที่ปฏิบัติธรรม 2 แห่ง ได้แก่
1.อาศรมไผ่มรกต
2.สวนพุทธธรรมดอยคือเวียง

การสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง ได้แก่
1.สถานีอนามัยตำบลป่าอ้อดอนชัย 2.สถานีอนามัยดงเทพนิมิต
- สถานพยาบาลเอกชน 7 แห่ง ตั้งอยู่ที่
1.บ้านริมลาว 2.บ้านป่าไผ่ 3.บ้านสันสลี 4.บ้านหนองแสล๊ป 5.บ้านหนองหม้อ
6.บ้านสันทรายยาว 7.บ้านหนองหม้อใหม่
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่
1.บ้านร่องขุ่น 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ตู้ยามตำรวจ 2 แห่ง ได้แก่
1.ตู้ยามร่องขุ่น 2.ตู้ยามหนองหม้อ
- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 แห่ง
- อาสาสมัครตำรวจชุมชน 21 หมู่บ้าน

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : paoordonchai@hotmail.com

paoordonchai.go.th