Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
งานการเจ้าหน้าที่
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
07 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
07 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
07 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
07 พ.ย. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
16 ต.ค. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง
16 ต.ค. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย แนวทางการดำเนินงานผู้ประกันตน
16 ต.ค. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย แนวทางการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ
16 ต.ค. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ข้อมูลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
26 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 21 สิงหาคม 2556

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : paoordonchai@hotmail.com

paoordonchai.go.th