Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวภัชธีญา เนติแพทยกุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางธนิสสรา เจนตระกูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Responsive image
Responsive image
นางวาสนา บำเพ็ญอยู่
นักวิชาการเกษตร
Responsive image
นายธีระศักดิ์ ทิพเนตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายเพ็ชร อู๋เมืองคำ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
Responsive image
นายทัศพงษ์ เหล่าคุณากร
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวคันธารัตน์ โสมปิยาภรณ์
นักจัดการทั่วไป
Responsive image
สิบเอกเสกสรร ปัญญานุวัฒน์
นิติกร
Responsive image
นางอรทัย บั้งเงิน
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายชัยวัฒน์ ต๊ะวิโล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางสาวชญาดา ธนกิจจากูล
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
Responsive image
นายถนอมศักดิ์ ไทยโกษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายดนัย เดชวงศ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นายธีรวุฒิ ปันนารินทร์
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
Responsive image
นายชาติชาย เรือนปิน
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
Responsive image
นายนพดล ใจศรี
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายสืบสกุล ศรีธิเดช
คนงาน
Responsive image
นางสาวศรารัตน์ มณีวรรณ์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายเทิดทูล จอมใจ
คนงาน
Responsive image
นายทองอินทร์ อภิวงค์ษา
คนงาน
Responsive image
นางธนาภา คำสม
คนงาน
Responsive image
นางลัดดา พิริยะ
คนงาน
Responsive image
นายชูชาติ ดอนชัย
คนงาน
Responsive image
นายพงษ์พันธ์ ต๊ะติ๊บ
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายจักรกฤษณ์ ศรีวงค์วรรณ์
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายธนกฤต ดวงมณี
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายประพันธ์ ปัญโญกาส
พนักงานดับเพลิง

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : paoordonchai@hotmail.com

paoordonchai.go.th