Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่"
Responsive image
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย ได้ออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนเชิงรุก โดยให้นายสุรพล วงค์วัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยออกให้บริการพี่น้องประชาชนและยังได้ออกเยี่ยมบ้าน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุในพื้นที่จำนวน ๕ หลังคาเรือนพร้อมแจกถุงยังชีพ
         
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2562