Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประกาศให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ในวันและเวลาราชการ เพื่อเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยจักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2563